Slideshow CK

Привітання
Дорога до району та районного центру
Курган Огуз
Найвищий скіфський курган в Причорномор'ї Україні - могила скіфського царя IV століття до н. е.
Районна державна адміністрація
74701, Херсонська обл., смт.Нижні Сірогози, вул.Садова, 7, тел.: 05540-2-11-81, факс: 8-05540-2-14-59
Нижні Сірогози
Початок центральної вулиці
Пам'ятник "Скорботна мати''
Меморіал на честь воїнів, які захищали та визволяли район у роки Другої Світової війни
Вулиці районного центру
Школа в районному центрі
Нижньосірогозька ЗОШ I-III ступенів
Аграрні масиви району
Косовиця зернових
Збирання пшениці - основної зернової культури району
Нижньосірогозький район
Краса весняного квітування в степу
Святкування ювілею
Відзначення 200-річчя від заснування Нижніх Сірогоз
Вулиці селища
Біле вбрання дерев навесні
Водойми в центрі селища
Курган ''Козел''
Скіфська могила в степах біля села Новоолександрівка Нижньосірогозького району
Сільськогосподарські угіддя района
Соняшник - основна олійна культура в Нижньосірогозькому районі

ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова районної

державної адміністрації

_____________  П.С. Павлов

                                                07.07.2016 р.

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

Завідувача сектора культури і туризму

районної державної адміністрації

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Завідувач сектора культури і туризму районної державної адміністрації забезпечує та координує реалізацію державної політики з питань культури і туризму та державної служби у секторі культури і туризму райдержадміністрації.

Призначається за конкурсом або іншою процедурою, передбаченою чинним законодавством та звільняється з посади головою райдержадміністрації, за погодже­нням з управлінням культури обласної державної адміністрації.

Завідувачу сектора підпорядковується спеціаліст сектора культури і туризму.

Завідувача сектора, на час його відсутності, у зв'язку з відпусткою, хворобою та іншими причинами, заміщує головний спеціаліст сектора культури і туризму районної державної адміністрації.

Кваліфікаційні вимоги.

Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, з досвідом роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року.

Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

До роботи у секторі залучаються особи з освітою гуманітарного напрямку.

 

Повинен знати:

 Конституцію України; закони України "Про державну службу" та "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI), „Положення про сектор культури і туризму районної державної адміністрації", інші акти законодавства та нормативні документи, що стосуються державної служби, а також розвитку культури і туризму. Укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, що регулюють розвиток культури і туризму; положення про районну державну адміністрацію; основи державного управління, економіки, організації праці; методи керування апаратом управління сектору культури і туризму районної державної адміністрації; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби; ділову мову; володіти державною мовою.

 

 

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ:

Здійснює керівництво діяльністю сектору, розподіляє обов'язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу.

Здійснює добір, розстановку та формування резерву кадрів.

Готує подання на призначення на посаду та звільнення працівників сектора, погоджує призначення та звільнення керівників підвідомчих закладів та установ.

Забезпечує роботу з матеріалами та документами, що надходять до сектору культури і туризму районної державної адміністрації, в межах визначеної компетенції.

Здійснює підготовку разом із фахівцями відповідних структурних підрозділів районної  державної адміністрації проектів поточних та перспективних планів роботи, а також відповідних пропозицій щодо виконання Указів та Розпоряджень Президента України, постанов Верховної Ради України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, їх доручень у межах компетенції сектору.

 Проводить аналіз та узагальнення матеріалів про хід виконання нормативно-правових і організаційно-розпорядчих документів для керівництва районної державної адміністрації.

  Розглядає пропозиції, звернення, заяви, скарги, що надходять від органів державної влади, громадян, громадських об'єднань, підприємств та організацій незалежно від форм власності, готує відповідні матеріали та подає їх керівництву адміністрації.

  Сприяє налагодженню більш чіткої взаємодії між апаратом районної державної адміністрації, її структурними підрозділами та іншими органами виконавчої влади стосовно реалізації завдань, які входять до сфери відання сектору.

  Здійснює керівництво діяльністю підвідомчих закладів та установ, несе персональну відповідальність за виконання покладених на сектор завдань і здійснення ним своїх функцій.

  Видає, в межах компетенції сектора, накази, якими керуються підвідомчі заклади і посадові особи. Рішення з питань культури і туризму, видані в межах повноважень сектора, є обов'язковими для закладів, установ культури, незалежно від форми власності та підпорядкування.

  Планує роботу сектора та контролює виконання планів роботи підвідомчих закладів.

 Складає кошторис доходів та видатків сектора культури і туризму. Розпоряджається коштами в межах затверджених кошторисом витрат.

 Здійснює контроль за дотриманням фінансової дисципліни в підпорядкованих йому закладах культури.

 Своєчасно і точно виконує рішення державних органів чи посадових осіб, розпоряджень голови райдержадміністрації, районної ради, накази управлінь обласної державної адміністрації: культури; туризму і курортів.

 Проводить наради, семінари працівників культури району. Відповідає за достовірність інформацій, звітів до управлінь обласної державної адміністрації: культури; туризму і курортів; та районної державної адміністрації.

 Готує проекти розпоряджень голови райдержадміністрації стосовно діяльності сектора культури і туризму та закладів культури району.

Забезпечує проведення атестації працівників культури та щорічної оцінки виконання державними службовцями сектору покладених на них обов'язків і завдань.

Бере участь у перевірках роботи виконкомів сільських та селищної рад по виконанню делегованих їм повноважень у сфері культури.

Контролює роботу закладів культури  району.

Приймає участь у проведенні районних масових заходів.

Постійно вдосконалює організацію своєї роботи і підвищує професійну кваліфікацію.

Є головою районної ради по культурі.

Виконує інші доручення керівництва райдержадміністрації, управління культури облдержадміністрації.

 

МАЄ ПРАВО:

За дорученням вищого керівництва представляти сектор на сесіях районної ради, колегіях районної державної адміністрації, інших колегіальних зборах, які проводяться керівництвом районної державної адміністрації.

Звертатися в установленому порядку до структурних підрозділів районної державної адміністрації, інших органів виконавчої влади, громадських об'єднань, підприємств, установ та організацій різних форм власності для отримання інформації, необхідної для виконання службових обов'язків.

Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи сектору, структурних підрозділів  районної  державної адміністрації, закладів культури та підвищення ефективності державної служби.

Для виконання обов’язків і реалізації прав завідувача сектора культури і туризму районної державної адміністрації - завідувач сектора взаємодіє:

 1. З органами місцевого самоврядування та органами державної влади для:

- отримання необхідної документації для реалізації державної політики у сфері культури і мистецтва, охорони культурної спадщини і туризму;

- надання документів, інформаційних матеріалів з питань культури і туризму; копій розпоряджень щодо проведення культурно-масових заходів у районі.

 1. З підприємствами, установами, організаціями, творчими спілками, об`єднаннями громадян для:

- отримання інформації щодо розробки проектів районних програм розвитку культури і духовності, охорони культурної спадщини і туризму; матеріалів для організації і проведення районних культурно-мистецьких заходів: фестивалів, свят, конкурсів, оглядів професійного мистецтва і самодіяльної народної творчості, виставок творів образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва.

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.

Несе відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов'язків, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень, пов'язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням.

З посадовими обов’язками ознайомлена   _________________    ___________               

                                                                                                    (Підпис,                       ініціали, прізвище)

________________________                                    

         ( Дата  )                                 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач сектора культури і туризму

районної державної адміністрації

______________________ О.В.Шевченко

07.07.2016

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

головного спеціаліста сектора культури і туризму

районної державної адміністрації

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Головний спеціаліст сектора культури і туризму районної державної адміністрації забезпечує та координує реалізацію державної політики з питань діловодства, кадрової роботи, контролю документів у секторі культури і туризму районної державної адміністрації.

Призначається за конкурсом або іншою процедурою, передбаченою чинним законодавством та звільняється з посади головою районної державної адміністрації.

Головний спеціаліст сектора культури і туризму районної державної адміністрації підпорядковується завідувачу сектора культури і туризму районної державної адміністрації.

Головного спеціаліста, на час його відсутності у зв'язку з відпусткою, хворобою та іншими причинами, заміщує завідувач сектора культури і туризму районної державної адміністрації

 

Кваліфікаційні вимоги

Вища освіта ступеня молодшого бакалавра або бакалавра. Стажу роботи не потребує.

Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

До роботи у секторі залучаються особи з освітою гуманітарного напрямку.

Повинен знати:

Конституцію України, Закони України „Про державну службу", „Про місцеві державні держадміністрації", „Про місцеве самоврядування", „Про засади запобігання і протидії корупції", „Положення про сектор культури і туризму районної державної адміністрації", інші акти законодавства та нормативні документи, що стосуються державної служби, а також розвитку культури і туризму. Укази Президента України, постанови та розпорядження Верховної Ради, Кабінету Міністрів України, Міністерства культури і туризму України, обласного управління культури, департаменту зовнішньоекономічної діяльності, туризму і курортів, інших органів виконавчої влади, які прийняті у межах їх повноважень, що регулюють розвиток культури і туризму. А також:

- практику застосування чинного законодавства, а також у сфері культури, туризму, охорони культурної спадщини;

- трудове законодавство;

- інструкцію з діловодства;

- порядок ведення ділової документації, порядок ведення обліку та зберігання особистих справ та трудових книжок, організацію роботи по контролю за виконанням розпорядчих документів, порядок складання встановленої звітності, правила ділового етикету, ділову мову, державну мову на рівні вільного володіння, основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби.

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ:

 1. 1. Веде документацію згідно номенклатури справ сектора культури і туризму районної державної адміністрації.
 2. Веде реєстрацію вхідної та вихідної документації.
 3. 3. Організовує роботу по контролю за виконанням розпорядчих документів.
 4. 4. Контролює своєчасність надходження інформаційно-аналітичих довідок про хід виконання контрольних документів.
 5. Відповідає за приведення нормативно – правових актів у відповідність до Конституції України та чинного законодавства.
 6. Формує контрольні справи.
 7. Організовує роботу по контролю за виконанням розпорядчих документів.
 8. Готує проекти планів роботи сектора культури і туризму та здійснює аналіз їх виконання.
 9. Обчислює стаж державної служби, контролює встановлення надбавок за вислугу років, надання відпусток.
 10. Складає графік відпусток.
 11. Веде звітно-облікову документацію, готує статистичні звіти.
 12. Здійснює заходи щодо ведення комп’ютерного обліку електронних особових справ державних службовців, використання його даних у межах повноважень відповідного органу виконавчої влади, супроводження і зберігання відомостей для формування єдиної комп’ютерної системи «Кадри» та своєчасної підготовки і подання до Головдержслужби та її територіальних органів необхідної інформації у встановленому Головдержслужби порядку.
 13. Проводить роботу щодо підготовки Ради по культурі, річних статистичних звітів.
 14. Здійснює контроль за дотриманням законодавства щодо звернень громадян, доступу до публічної інформації, готує звітність.
 15. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції.
 16. Забезпечує функціонування гарячої телефонної лінії.
 17. Подає управлінню культури пропозиції щодо формування державної політики у сфері культури, та охорони культурної спадщини, а також державної мовної політики, зокрема вдосконалення нормативно-правового регулювання у зазначеній сфері.
 18. Аналізує стан пам’ятників і документацію до них.
 19. Надає організаційно-методичну допомогу підприємствам, установам та організаціям у сфері культури та охорони культурної спадщини.
 20. Забезпечує повноту і доступність інформації про об’єкти культурної спадщини.
 21. Здійснює контроль щодо виконання законодавства про охорону культурної спадщини.
 22. Веде роботу щодо надання адміністративних послуг стосовно питань видачі дозвільних документів юридичним та фізичним особам.
 23. Веде облік документів з охорони і реставрації пам’ятників історії і культури, археології у районі.
 24. Подає управлінню туризму і курортів відомості про розвиток туризму в районі.
 25. Бере участь в реалізації міжнародних, регіональних проектів у сфері культури, туризму та охорони культурної спадщини.
 26. 26. Надає організаційно-методичну допомогу підприємствам, установам та організаціям у сфері культури, туризму та охорони культурної спадщини.
 27. Сприяє удосконаленню туристичної інфраструктури, створенню рівних умов для суб’єктів, що провадять та /або забезпечують провадження туристичної діяльності.
 28. Проводить роботу щодо збору інформації з підготовки закладів культури до роботи в осінньо-зимовий період.
 29. Контролює питання охорони праці, цивільного та протипожежного захисту у відділі культури і туризму, закладах культури району.
 30. Виконує інші доручення завідувача сектора.

МАЄ ПРАВО:

         За дорученням вищого керівництва представляти інтереси сектора культури і туризму районної державної адміністрації в інших органах виконавчої влади з питань, що належать до його компетенції.

        Брати участь у контролі (перевірці) дотримання законодавства в сфері культури і туризму, охорони культурної спадщини закладами, підприємствами, установами та організаціями різних форм власності згідно з чинним законодавством.     

        Готувати проекти запитів на отримання відповідної статистичної інформації та інших даних від державних органів влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, політичних партій, громадських та релігійних організацій, їх філій та відділень незалежно від форм власності, необхідні для виконання посадових обов'язків.

        Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи свого підрозділу.

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.

Несе відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання посадових обов’язків та завдань, бездіяльність або невиконання наданих йому прав, порушення норм етики, поведінки та обмежень пов’язаних з прийняттям на державну службу та її проходження.

З посадовими обов’язками ознайомлена   _________________    ___________               

                                                                                                    (Підпис,                        ініціали, прізвище)

________________________                                    

         ( Дата  )